UCHWAŁA NR XIV/116/2020
RADY POWIATU BYTOWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1) jezdni do 50% jej szerokości – 6,50 zł,
2) jezdni powyżej 50% jej szerokości do 100% jej szerokości - 9,50 zł,
3) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych – 6,50zł,
4) pozostałych elementów pasa drogowego innych niż wymienione w pkt. 1-3 - 4,50 zł,
5) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty wynoszą 0,20zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, niezależnie od rodzaju zajmowanej powierzchni.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni, zatokach postojowych i autobusowych, parkingach - 110,00 zł,
2) w chodnikach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo - rowerowych - 85,00 zł,
3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 65,00 zł,
4) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 33,00 zł,
5) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni, zatokach postojowych i autobusowych, parkingach - 100,00 zł,
2) w chodnikach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo - rowerowych - 80,00 zł,
3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 60,00 zł,
4) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 30,00 zł,
5) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,
3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia wynoszą 20,00zł, niezależnie od rodzaju zajmowanej powierzchni.
4. Przy umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,65 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,05 zł,
3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł,
2. Za zajęcie pasa drogowego dla reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:
1) do 1m2 powierzchni reklamy – 1,10 zł,
2) powyżej 1m2 powierzchni reklamy, jako iloczyn powierzchni i stawki – 1,10 zł.

§ 5. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4, ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł za każdy dzień zajęcia:
1) przez ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe,
2) przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,
3) w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami.
2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego pod wydzielone miejsce parkingowe (kopertę) ustala się opłatę w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zajęcia.
3. Na inne cele niż określone w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,01 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXII/201/2013 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bytowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Bytowskiego
Jacek Żmuda-Trzebiatowski