Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb

Bytów: Naprawa drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529 , strona internetowa http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb. Naprawa ta polegać będzie na: 1) oczyszczeniu nawierzchni - 1.575 m2, 2) skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej - 1.575 m2, 3) wyrównaniu mechanicznym istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 125 kg/m2 - 157,5 tony.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia udzielonego w wyniku przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 27.04.2012r. pod nr 135484-2012. Nr przetargu nadany przez Zamawiającego PZ.2721.10.2012. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% jego wartości. Zamówienie spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje Zamawiającemu podstawę do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej reki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOS Spółka z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-06-01, godz. 13:32)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 08:52)
Odwiedzin: 2509