Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku

PZ.2721.19.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Bytów: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 267336 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529 , strona internetowa http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku w następujących przewidywanych ilościach: 1) kostka brukowa szara cegła gr. 6 cm w ilości 375 m2, 2) kostka brukowa czerwona cegła gr. 8 cm w ilości 90 m2, 3) krawężnik szary o wym. 100 x 30 x 15 cm w ilości 40 szt., 4) krawężnik szary wjazdowy o wym. 100 x 22 x 15 cm w ilości 45 szt., 5) obrzeże szare o wym. 100 x 20 x 6 cm w ilości 640 szt., 6) opornik szary o wym. 100 x 25 x 12 cm w ilości 10 szt., 7) płyta ażurowa szara o wym. 60 x 40 x 10 cm w ilości 255 szt. Betonowe prefabrykaty drogowe dostawca zobowiązany jest dostarczyć na paletach za które nie będzie pobierana kaucja. Dostawca odbierze palety na własny koszt z bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów lub z bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Miastku przy ul. Kujawskiej 13, 77-200 Miastko w terminie do 31.12.2012r. Nieodebrane palety w/w terminie przechodzą na własność Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie. Powyższe prefabrykaty muszą odpowiadać następującym normom: PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań; PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. Betonowe prefabrykaty drogowe winny spełniać powyższe normy lub równoważne. Dostawa będzie realizowana wg potrzeb na zlecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zamówienia na drogi i ulice powiatowe w obrębie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie tzn; na terenie powiatu bytowskiego. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje realizację dostawy betonowych prefabrykatów drogowych w ilości 70 % wartości umownej, natomiast 30 % tej wartości będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia udzielonego w wyniku przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 30.04.2012r. pod nr 138778 - 2012. Nr przetargu nadany przez Zamawiającego PZ.2721.11.2012. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekracza 20% jego wartości. Zamówienie spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje Zamawiającemu podstawę do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej reki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe BROKER Mariusz Szwarc, Zakład Pracy Chronionej, ul. Juranda ze Spychowa 6, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

 

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-07-24, godz. 12:37)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 08:53)
Odwiedzin: 2337