Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego

Bytów: Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego
Numer ogłoszenia: 275688 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 8222529, faks 59 8222529.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego. Zakres prac obejmuje: - wykonanie warstwy profilowej do grubości 1,0 cm mieszanką mineralno - emulsyjną na zimno typu slurry seal, - wykonanie warstwy ścieralnej do grubości 1,0 cm mieszanką mineralno - emulsyjną na zimno typu slurry seal, Prace należy wykonać na następujących drogach powiatowych: - droga powiatowa nr 1726G Chomice w km 11+173 - 12+323 na długości L = 1,150 km i szerokości 5,0 mb o powierzchni P = 5.750,00 m2; - droga powiatowa nr 1705G Kołczygłówki w km 13+070 - 14+370 na długości L= 1,300 km i szerokości 5,0 mb o powierzchni P = 6 500,00 m2; - droga powiatowa nr 1334G Rokity w km 3+000 - 3+850 na długości L = 0,850 km i szerokości 5,0 mb o powierzchni P = 4 250,00 m2. Zamówienie obejmuje także wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową na drogach powiatowych: 1) nr 1705G w miejscowości Kołczygłówki w ilości 162,5 ton, 2) nr 1334G w miejscowości Rokity w ilości 80 ton. Poza tym zamówienie obejmuje również wykonanie mechanicznej ścinki poboczy grubości 10 cm po stronie lewej na długości 1,3 km i szerokości 1,2 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Kołczygłówki. Zamówienie obejmuje wykonanie robót, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą Załącznik Nr 9 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto w branży drogowej odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca poda ich rodzaj, wartość oraz datę i miejsce wykonania (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zastały wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i wykażą, że dysponują lub będą dysponować następującym sprzętem: - maszyną - kombajnem do wykonywania mieszanek na zimno wyposażoną w komputerowy system dozowania, sterowania i kontroli wszystkich składników wraz z możliwością ich rejestracji i wydruku - min. 1 szt., - szczotką mechaniczną (zamiatarką) - min. 1 szt.;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik nr 6) jedną osobą uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy: 1. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego w umowie. 2. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w formularzu cenowym (popartych pisemnym uzasadnieniem i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 3. Skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem i zaakceptowanych przez Zamawiającego) możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 4. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 5. Wzrostu wynagrodzenia wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z postanowień w § 6 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 11:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-07-15, godz. 13:04)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-08-28, godz. 09:27)