Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CZĘŚCIOWYM

Bytów: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Numer ogłoszenia: 390068 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na części, tj; usługi w zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane: CZĘŚĆ Nr 1 - samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg. (załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). CZĘŚĆ Nr 2 - samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg. (załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). CZĘŚĆ Nr 3 - samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów i Studzienice. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg. (załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). CZĘŚĆ Nr 4 - samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice -1 szt. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg. (załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). CZĘŚĆ Nr 5 - ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z własnym pługiem czołowym. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Parchowo i Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie - 1 szt. CZĘŚĆ Nr 6 - ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z własnym pługiem czołowym. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Parchowo i Studzienice z bazą w Bytowie -1 szt. CZĘŚĆ Nr 7 - ładowarka do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Bytów przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych - 1 szt. (garażowanie na terenie bazy Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: a) samochodów : (CZĘŚĆ Nr 1) - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz. (CZĘŚĆ Nr 2) - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz. (CZĘŚĆ Nr 3) - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz. (CZĘŚĆ Nr 4) - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz. b) ciągników: (CZĘŚĆ Nr 5) : - praca (odśnieżanie) - 150 godz. (CZĘŚĆ Nr 6) : - praca (odśnieżanie) - 150 godz. c) ładowarki (CZĘŚĆ Nr 7) : - praca (załadunek mieszanki piaskowo-solnej) - 250 godz. - postój - 80 godz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zamontowania przez Zamawiającego systemu GPS w pojazdach służących do zimowego utrzymania dróg..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.52.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b)zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, d) zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 08:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie. (Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka. (Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką - 1 szt. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów i Studzienice. (Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własnym pługiem i piaskarką. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice -1 szt. (Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: - praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz. - postój - 80 godz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi wykonywane ciągnikiem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z własnym pługiem czołowym. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Parchowo i Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: - praca (odśnieżanie) - 150 godz..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługi wykonywane ciągnikiem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z własnym pługiem czołowym. Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Parchowo i Studzienice z bazą w Bytowie -1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Usługi wykonywane ładowarką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ładowarka do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Bytów przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych - 1 szt. (Garażowanie na terenie bazy Bytów). Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: - praca (załadunek mieszanki piaskowo-solnej) - 250 godz. - postój - 80 godz..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-09-26, godz. 09:24)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-01-07, godz. 12:23)
Odwiedzin: 2927