Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie

Bytów: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
Numer ogłoszenia: 13110 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego służącego do likwidacji ubytków nawierzchni i dużych spękań przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej wbudowane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń. Wyposażenie remontera: - silnik wysokoprężny dwucylindrowy o mocy min. 30KM napędzający dmuchawę i pompy hydrauliczne podawania emulsji i podajnik kruszywa wyposażony w licznik czasu pracy; - zasobnik grysu składający się z dwóch komór na kruszywo drobne o pojemności min. 2,5 - 3,0 m3 oraz na kruszywo grube o pojemności min. 3,5 - 4,0 m3 wyposażony w dwa podajniki ślimakowe napędzane hydraulicznie, którym grys podawany jest do komory mieszania z powietrzem i dalej do dyszy wylotowej; - podawanie kruszywa za pomocą dwóch podajników; - zbiornik emulsji ocieplony o pojemności nie mniejszej niż 1400 litrów wyposażony we wskaźnik poziomu emulsji oraz termometr; - ogrzewanie emulsji w zbiorniku palnikiem olejowym z możliwością kontroli temperatury emulsji, z możliwością automatycznego włączenia podgrzewania emulsji oraz grzania w czasie dojazdu na miejsce pracy; - czas grzania pełnego zbiornika do temperatury roboczej maksymalnie 2 godz.; - dmuchawa o wydajności min. 10 tyś l/min; - pompa do emulsji; - głowica z dyszami mieszającymi podająca grys, bitum i powietrze; - sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi (dźwignie sterujące zlokalizowane przy głowicy mieszającej); - ramię robocze o zasięgu i o promieniu nie mniejszym niż 4,5 m zamontowane z tyłu samochodu - przegubowe i uchylne z węzami doprowadzającym podnoszone i opuszczane siłownikiem pneumatycznym wyposażone w konsolę z wszystkimi potrzebnymi do obsługi i pracy dźwigniami i przekaźnikami na czas przejazdu samochodu składane; - ręczna lanca do spryskiwania o długości 6 mb z wymiennymi końcówkami (do natrysku i zalewania szczelin); - światła ostrzegawcze- strzała świetlna zamontowana z tyłu remontera lub na podeście (strzała lewa i prawa; lub krzyż) oraz lampę ostrzegawczą . - sygnalizator koloru pomarańczowego zamontowane na górze remontera; - szkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego; - gwarancja 24 miesiące; - serwis gwarancyjny wynikający z warunków gwarancji oraz przegląd wykonany na zakończenie okresu gwarancji - koszty należy wliczyć w cenę oferowanego remontera; - sprzedający dostarczy instrukcję eksploatacji obsługi w języku polskim. Ponadto Zamawiający wymaga, aby istniała łatwa i szybka możliwość demontażu remontera z samochodu- powinien posiadać nogi odstawcze. Samochód do montażu remontera Zamawiający podstawi w miejsce i termin określony przez Wykonawcę. W ramach zamówienia Wykonawca dokona zmianę rodzaju pojazdu ciężarowego na pojazd specjalny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania z ofertą, wadium w wysokości 4.500,00 zł przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy minimum 5 szt. remonterów drogowych w identycznej konfiguracji jak w zamówieniu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca musi również dołączyć dokumenty - dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 10:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2014-01-13, godz. 13:22)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-02-18, godz. 09:13)
Odwiedzin: 2625