Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bytów: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie
Numer ogłoszenia: 85540 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Sychty oraz przebudowa chodnika z prawej strony na odcinku od skrzyżowana z ulicą Sychty do skrzyżowania z ulicą Racławicką. Przedmiotowa dokumentacja swoim zakresem będzie obejmować: 1.Branża drogowa: - przebudowa drogi na odcinku ok.1,0 km, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni, - przebudowę zjazdów i skrzyżowań, - budowę parkingów, - wycinkę drzew kolidujących z przebudową drogi i chodników, - przebudowę chodników wraz z wjazdami na posesje, - oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu. 2. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: - budowa lub przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - budowa lub przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, 3. Branża elektryczna: - w przypadku wystąpienia istniejących słupów oświetleniowych w projektowanym chodniku lub ścieżce rowerowej należy przestawić słupy poza chodnik lub ścieżkę rowerową, 4. Usunięcie występujących kolizji z innymi branżami. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: 1. Mapę do celów projektowych. 2 Mapę ewidencyjną. 3. W przypadku konieczności wykonać podziały geodezyjne działek. 4. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 5. W przypadku zajęcia gruntów nie należących do zarządcy drogi i wystąpienia konieczności wykupu tych gruntów należy wykonać projekty podziału i uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 6. Projekt budowlany wielobranżowy: - Projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektoniczno - budowlany - Projekt branży drogowej, - Projekt branży wodno - kanalizacyjnej, - Projekt branży elektrycznej (jeśli zajdzie taka potrzeba), - Projekt innych branż wynikający z uzgodnień z gestorami istniejącego uzbrojenia, - Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz inwentaryzacja nieruchomości, - Projekt stałej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome po zakończeniu budowy, - Projekt elementów ochrony środowiska, - Wykaz drzew do wycinki, - Operaty wodno - prawne wraz z decyzjami o pozwoleniu wodno - prawnym - w przypadku konieczności, 7. Dokumentacja geotechniczna wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U z 1998r. Nr 126 poz. 839 ) obejmująca ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się na o zasady Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 8. Projekt wykonawczy, 9. Przedmiar robót z obmiarami i podziałem na etapy, 10. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 11. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów - z podziałem na etapy. Podział na etapy do uzgodnienia z inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji, 12. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 13. Wersja elektroniczna całości zamówienia (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) 14. Projekt należy wykonać w skali 1 : 500, 15. Nadzór autorski. 16. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia: a) Dane do opracowania dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. b) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy o zamówienie publiczne. c) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. d) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 1.Mapa do celów projektowych Mapę należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 z poź. zm.). Mapę do celów projektowych należy wykonać wraz z prawnym uregulowaniem granic. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. Omawiane w niniejszej specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: - uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, - pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, - dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej). Szczególna uwagę należy zwrócić na: - istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, - rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, - jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, - wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), - aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami). Prace pomiarowe w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: - ogólne rozeznanie w terenie, - porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowych drogi tj.: - granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, - uproszczony wypis z rejestru gruntów działek na których znajduje się projektowana droga, - kilometraż drogi, - wszystkie drzewa w pasie drogowym, - wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, - studnie, - zjazdy, - inne elementy niezbędne do projektowania, w tym: bariery drogowe, oświetlenie, odwodnienie, przepusty itp. Sporządzenie mapy: 1. W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z ustaleniami ośrodka dokumentacji. 2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem co najmniej na następujące warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytkowników i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźbą terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz arkuszowym mapy zasadniczej. 3. Ostateczną mapę do celów projektowych należy wykonać wraz z prawnym uregulowaniem przebiegu granic pasa drogowego. 2. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Projekt budowlany (PB) objęty niniejszym zamówieniem służyć ma: - ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, - uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, ewentualnie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (jeśli zajdzie taka potrzeba), Szczegółowy zakres PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia: - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.462), - Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 3. Projekt wykonawczy. Podstawą opracowania Projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia o zagadnienia istotne z punktu widzenia o: - możliwość jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia, - potrzeb procesu wykonawczego robót budowlanych. Powinien zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przewidzianymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Projekt wykonawczy powinien również zawierać istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały mające związek z uzyskaniem opinii lub zawierające warunki wykonawcze. Projekt winien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Jednostki Projektowej, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. W skład projektu wykonawczego powinny wejść wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia, które powinny być zasygnalizowane na rysunkach ogólnych. W części opisowej Projektu wykonawczego ująć należy wyciąg z Projektu budowlanego ujmujący opinie, uzgodnienia, warunki realizacji i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. 4. Specyfikacje techniczne, przedmiary. 1.Specyfikacje techniczne oraz specyfikacje wymagań ogólnych dla poszczególnych branż i rodzaju robót . 2. Przedmiary robót, 3. Obmiary robót. 5. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów. Wykonany dla każdej branży oddzielnie z podziałem na etapy. Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów należy wykonać dla wszystkich występujących branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wersje papierowe w dwóch egzemplarzach, - wersje elektroniczną edytowalną w jednym egzemplarzu na odrębnym CD/DVD. 6. Wersja elektroniczna całości zamówienia. W ramach niniejszego opracowania wykonać należy: - wersję elektroniczną edytowalną całości zamówienia na nośniku CD/DVD w dwu egzemplarzach, - wersję elektroniczną całości zamówienia nieedytowalną na nośniku CD/DVD do udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej przy ogłaszaniu przetargu na roboty budowlane w 1 egzemplarzu, - wersje elektroniczną kosztorysu inwestorskiego edytowalną na odrębnym nośniku CD/DVD w 1 egzemplarzu. 7. Nadzór autorski. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane, a także zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do: - niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później niż 3 dni od otrzymania wezwania, - opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, - niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 8. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w ilościach: - wersja papierowa - 4 egzemplarzy (format A4 i wielokrotność), - wersja elektroniczna edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 egzemplarz, - wersja elektroniczna nieedytowalna na nośniku CD/DVD - 1 egzemplarz. W ramach niniejszego zamówienia w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji dla celu publicznego (jeśli jest wymagana). Warunkiem zakończenia przedmiotu zamówienia jest dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia. W zakres prac wchodzi również: - uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących projektów, - uzgodnienia z zarządcami dróg: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie i Gminą Bytów, - wszelkie uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami branżowymi, w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy opracować projekt przebudowy tej infrastruktury, - sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie konieczności), - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji, - wykonanie pomiarów oraz natężeń ruchu drogowego. Ponadto przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić poniższe uwagi: - aktualne plany zagospodarowania terenu, - decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, - warunki do projektowania określone przez zarządców dróg, - warunki do projektowania określone przez zarządców i właścicieli infrastruktury, uzbrojenia, - art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, - projekt powinien spełniać warunki: a) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.462), b) ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), c) ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji zakresie dróg publiczny (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) e) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) f) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735) f) innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla usług będących przedmiotem zamówienia g) plan sytuacyjny powinien posiadać stosowne klauzule: - geodety uprawnionego, - właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania z ofertą, wadium w wysokości 1.500,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w: PKO BP O/Bytów: nr 50 1020 4708 0000 7402 0004 4479 z dopiskiem - Wadium na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 projekty w branży drogowej o długości i zakresie opracowania nie mniejszej niż 0,5 kilometra, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (drogi gminne lub wyższej kategorii z wykazaniem nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w projektowaniu w specjalnościach: Projektant dla branży drogowej - 1 osoba, Projektant dla branży sanitarnej - 1 osoba , Projektant dla branży elektrycznej - 1 osoba

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w zakresie: a) terminu wykonania przedmiotu umowy, za obopólną zgodą stron, w następujących przypadkach: - w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi, które są niezbędne do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trwających dłużej niż 2 miesiące, - w związku z przedłużającym się postępowaniem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia trwających dłużej niż 3 miesiące, - w wyniku rozszerzenia warunków technicznych koniecznych do uwzględnienia na etapie projektowania, - z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek wchodzących w zakres inwestycji oraz ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z zatwierdzeniem projektu podziału tych działek, - wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. b) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w następujących przypadkach: - wystąpienia prac zamiennych lub robót dodatkowych, - ograniczenia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, - wykonania faktycznej ilości podziałów geodezyjnych działek, - zmiany stawki podatku VAT, c) zmianę zakresu zamówienia w związku z wystąpieniem prac zamiennych lub robót dodatkowych. 2. Przyjmuje się zasadę, że zmiana umowy w zakresie terminu musi wynikać z czynników obiektywnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć przyjmując ogólnie istnienie niezbędnych, zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i tryb ich obiegu, kompletność materiałów wyjściowych i czas niezbędny na uzgodnienia z właściwymi instytucjami (wraz z czynnościami administracyjnymi uprawnionych organów). 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 12:00, miejsce: : Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-04-15, godz. 14:21)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-04-27, godz. 12:18)
Odwiedzin: 2594