Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bytów: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Numer ogłoszenia: 77236 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222529, faks 059 8222529.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1198 G w miejscowości Radusz. Zakres prac kształtuje się następująco: Branża drogowa: - roboty pomiarowe, - rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 25 m, - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 22,00 m2, - rozebranie płyt betonowych typu JOMB na posypce cementowo - piaskowej - 10,00 m2, - rozebranie ścieku z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 300,00 m2, - rozebranie ścieków z elementów betonowych typu U o wym. 60x50 grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej -120,00 m, - rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - 70,00 m2, - ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wystające na posypce cementowo - piaskowej - 792,00 m, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na posypce cementowo - piaskowej - 133,00 m, - ława betonowa B-15 z oporem pod krawężniki - 52,84 m3, - koryta o głębokości 25 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - 345,50 m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 345,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążąco - wyrównawczą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm na poszerzeniu - 345,50 m2, - wyrównanie na zjazdach istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 20,00 m3, - koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV - 769,65 m2, - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 405,00 m, - warstwa odsączająca z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 769,65 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo - piaskowej - 80,81 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej - 688,84 m2, - koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV - 184,00 m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 184,00 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo - piaskowej - 184,00 m2, - opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 104,50 m, - ława betonowa B-15 pod opornik - 3,14 m3, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bruku - 36,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 36,00 m2, - roboty ziemne i wykończeniowe: ręczne formowanie nasypów, plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu. Branża sanitarna: - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - 249,4 m, - mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału - 170,4 m2, - ręczne rozebranie nawierzchni i z brukowca - 170,10 m2, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników głębokości 20 cm - 170,10 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 170,10 m2, - roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 1.119,44 m3, - wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 172,28 m3, - mechaniczne zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu w gruncie kategorii I-III - 1.119,44 m3, -zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m - 195,5 m3, - mechaniczne zagęszczenie nasypów - 1.314,94 m3 - roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - transport podsypki plus wymiana - 1.119,44 m3 - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - 119,10 m3, - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm - wymiana gruntu - 1.000,34 m3, - drenaż rurowy PCV z obsypką (w wykopie nawodnionym) 50-100 mm - 1.369,00 m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm -120,70 m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - 4,00 m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm - 94,00 m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm - 590,50 m, - kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - 120 szt, - kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - 6 szt, - kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm - 24 szt, - kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm - 10 szt, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie głębokości 2 m - 5 studni, - studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm - 21 szt, - studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425 mm zamknięcie rurą teleskopową - 1 szt, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 30 szt, - separator PSW LAMELA Q 10/100l/s - 1 szt, - osadnik betonowy V-1,5 m3 - 1 szt, - wylot D 400 mm - 1 szt. Zakres prac obejmuje wykonanie całej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. Natomiast branża drogowa swoim zakresem obejmuje ułożenie krawężników drogowych i najazdowych na całym odcinku drogi zgodnie z projektem oraz wykonanie chodnika i zjazdów po stronie prawej zgodnie z projektem i kilometrażem drogi (kilometraż drogi biegnie od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kołczygłowy). Chodnik po lewej stronie nie będzie wykonywany. Wykonanie poszerzenia jezdni zgodnie z projektem. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę - Załącznik nr 10. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą Załączniki Nr 9.1 i Nr 9.2 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.31.23-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.50-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania z ofertą, wadium w wysokości 15.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w: PKO BP O/Bytów: nr 50 1020 4708 0000 7402 0004 4479 z dopiskiem - Wadium na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub Ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy; 5. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 6. Z zastrzeżeniem pkt. 9, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5 ppkt. b, c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty w branży drogowej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu chodników, zjazdów oraz przebudowie jezdni. Wykonawca poda ich rodzaj, wartość oraz datę i miejsce wykonania (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego (wzór stanowi Załącznik nr 4) w specjalnościach: - Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży drogowej, - Kierownik robót dla branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy: 1. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonych w umowie. 2. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 3. Skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego) możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 4. Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. 5. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia przewiduje się przedłużenie terminu zakończenia robót w formie aneksu do umowy. 6. Wzrostu wynagrodzenia wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z postanowień w § 6 ust. 1 umowy. 7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 8. W zakresie terminu realizacji umowy: - opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; - ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy; - zmian dokumentacji projektowej, - ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych. 9. W zakresie zmiany wynagrodzenia: - wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do Wykonania przedmiotu umowy; - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10. W zakresie innych zmian: - zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa; - zmiany w kolejności robót określonych w harmonogramie, - zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2016 godzina 11:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśna 1, 77-100 Bytów, pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-04-05, godz. 12:48)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2016-05-06, godz. 11:21)
Odwiedzin: 2307