Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Wraz ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tekście poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W związku z RODO nie trzeba kontaktować się z Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zwanym dalej ZDP oraz o prawach z tym związanych przysługujących osobom, których te dane dotyczą.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 1, 77-100 Bytów; dane kontaktowe ZDP: numer telefonu 59 822 25 29 w godzinach pracy ZDP, adres email: zdpbytow@pro.onet.pl

 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, numer telefonu 59 857 04 50, adres e-mail: iod@epomerania.pl

 3. ZDP przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 4. podjęcia przez ZDP działań zmierzających do realizacji wniosku (podania) złożonego przez osobę, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO);

 1. realizacji zawartej z ZDP umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO);

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDP w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki samorządowej Powiatu Bytowskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

 4. wewnętrznych celów administracyjnych ZDP, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Powiatu Bytowskiego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

 5. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, odbiorcami tych danych mogą być:

 1. Powiat Bytowski;

 2. jednostki organizacyjne Powiatu Bytowskiego;

 3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDP, na podstawie zawartej z ZDP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 4. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.W związku z przetwarzaniem przez ZDP danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

7.W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZDP danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w niniejszej klauzuli, ZDP nie będzie podejmowało    zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.   

10.W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z ZDP, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z ZDP.

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sylwia Brovchenko
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-06-06, godz. 08:37)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-10-16, godz. 13:26)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244836