Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

UCHWAŁA NR XXII/201/2013

RADY POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 260)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)  prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

 

§ 2.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) jezdni do 50%  jej szerokości                                                                        - 6,00 zł

2) jezdni powyżej 50% jej szerokości  do 100% jej szerokości                               - 9,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości                                         - 4,00 zł

 

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w jezdni i zatokach autobusowych                                                               - 100,00 zł

2) chodniki, ścieżki, parkingi                                                                             - 80,00 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym           - 60,00 zł

4) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym     - 30,00 zł

5) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                             - 200,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego,  o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- w terenie zabudowanym                                                                                 - 0,60 zł

- poza terenem zabudowanym                                                                           - 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                          - 0,05 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50zł/1m2/dobę

2. Za zajęcie pasa drogowego dla reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) za  1m2 powierzchni reklamy                                                                        - 1,00  zł

2) za każdy następny (nawet niepełny)                                             - dodatkowo 1,00  zł

3. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4,  ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia:

- przez ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe,

- przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,

- w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami, w wysokości - 2,00 zł

 4.  Na inne cele niż określone w ust. 3 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego  w wysokości - 0,01 zł.

 5.  Przez jeden dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XIX/101/2004 Rady Powiatu Bytowskiego  z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bytowskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                    Rady Powiatu Bytowskiego

                                             Andrzej Hrycyna

 

 

 

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2337 z dnia 5 czerwca 2013r.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:44)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 13:59)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Uchwała Rady Powiatu Bytowskiego nr XXII-201-2013.pdf1 324,20 kBPOBIERZ (922,73 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1127474