uzgodnienie organizacji ruchu - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

uzgodnienie organizacji ruchu

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem i wykonywaniem projektów organizacji ruchu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn.zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu należy składać w minimum trzech egzemplarzach, jeden projekt pozostaje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie.

Projekt czasowej organizacji powinien zawierać:

 • Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja z terenie, decyzje, umowy,
 • Opis techniczny: charakterystyka drogi i ruchu drogowego, dokładna lokalizacja miejsca robót, opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu, przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniego stanu organizacji ruchu,
 • Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień oraz opinii Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,
 • Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 • Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) z lokalizacją istniejących, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z parametrami geometrii drogi,
 • Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, w tym opinii Komendy Powiatowej Policji w Bytowie  projekt należy złożyć do zatwierdzenia do organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Powiatu Bytowskiego.

 

 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem i wykonywaniem projektów organizacji ruchu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn.zm.).

Projekty stałej organizacji ruchu należy składać w minimum w dwóch egzemplarzach, jeden projekt pozostaje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie.

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać:

 • Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja z terenie, decyzje, umowy,
 • Opis techniczny: charakterystyka drogi i ruchu drogowego, dokładna lokalizacja, przewidywany termin wprowadzenia  stałej organizacji ruchu,
 • Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień oraz opinii Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,
 • Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 • Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 w formacie A-3 z lokalizacją istniejących, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z parametrami geometrii drogi,
 • Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu zawierającego inne zmiany wpływające na ruch drogowy,
 • Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania.

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, w tym opinii Komendy Powiatowej Policji w Bytowie projekt należy złożyć do zatwierdzenia do organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Powiatu Bytowskiego.

 

 

Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2021-03-05, godz. 13:51)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2021-03-05, godz. 13:51)
Odwiedzin: 2629