Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

 

.....................................................                         Bytów, dnia ................................ (Wnioskodawca – Inwestor – pieczątka)

 

.......................................................                      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                 Adres, nr telefonu                                                 77-100 BYTÓW

                                                                                                ul. Leśna 1

...............................................................                      tel/ fax (0 59) 822 25 29

                                                                                    e-mail: zdpbytow@pro.onet.pl

                                                                                  http:// bip.zdpbytow.pomorskie.pl

 

                                                                                

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr .............. nazwa ...................................

...................................................m. ......................lokalizacja ..................................

1. Rodzaj robót: ........................................................................................................

2. Nr uzgodnienia .................................................. z dnia  .........................................

3. Nr pozwolenia na budowę/ zgłoszenia  ......................................................................

z dnia ..............................

4. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:

Element pasa

Długość

Szerokość

m2

Ilość dni

Rodzaj nawierzchni

Jezdnia – do 50%   szerokości

 

 

 

 

 

Jezdnia – powyżej 50%   całkowitego zajęcia

 

 

 

 

 

Chodnik, place, zatoki   postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze

 

 

 

 

 

Pozostałe elementy pasa   drogowego

 

 

 

 

 

5. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:

Powierzchnia rzutu poziomego pasa drogowego zajętego przez urządzenia obce nie związane z funkcjonowaniem drogi       

 

 

Nazwa elementu

Długość

Średnica

m2

Ilość dni   w danym roku

W jezdni i zatokach autobusowych

 

 

 

 

 

W chodnikach, ścieżkach, parkingach

 

 

 

 

 

W pozostałych elementach pasa drogowego na terenie   zabudowanym

 

 

 

 

 

W pozostałych elementach pasa drogowego na terenie   nie zabudowanym

 

 

 

 

 

Na drogowym obiekcie inżynierskim

 

 

 

 

 

6.   Właściciel urządzenia ( płatnik opłat rocznych) : .....................................................

adres ........................................................................................................................

tel. .................................

7.  Wykonawcą będzie:  .....................................................................................................................

adres .........................................................................................................................

tel. ...........................................

8.   Kierownikiem robót ( odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku)

będzie ................................................................... zam. m. ...................................

ul. ...................................... kod  .......................

tel. służbowy ...........................................Nr dowodu osobistego ..................................

wydany przez .............................................................

9.   Inspektorem Nadzoru będzie:  ...............................................................................

zam. m. .............................................. ul. ...............................................................

kod. ................. tel. służbowy ...................

10. Okres zajęcie pasa drogowego planuje się:

od dnia ....................................................  do dnia ............................  tj.

dni ....................................

 

       Za dzień końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem odbioru do tutejszego Zarządu.

 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam  własnoręcznym podpisem:

 

 

..................................................................................................................

( podpis, pieczątka wnioskodawcy)

 

Do wniosku załącza się :

1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni  pasa drogowego oraz wyliczeniem zajętych powierzchni pasa drogowego.

2. Harmonogram robót – w przypadku prowadzenia robót etapami.

3. Projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Bytowie

4. Pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu Inwestora w przypadku, gdy nie jest Wnioskodawcą

5. Inne  ..................................................................................................................

 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową , a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi  objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

 

I. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych  ustala się następujące stawki opłat za każdy

    dzień zajęcia:

    1)  przy zajęciu jezdni do 50% szerokości  - 6,00 zł

    2)  przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   - 9,00 zł

    3) stawki określone w pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych  i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

   4) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa  drogowego w wysokości     - 4,00 zł.

   5) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 zajętych przez ogródki gastronomiczne, handlowe i  usługowe, przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,  w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości     - 2,00 zł.

 

II. Za zajęcie pasa drogowego  ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut  poziomy umieszczanego urządzenia:

1)   w jezdni i zatokach autobusowych  -  100,00 zł

2)  w chodnikach, ścieżkach, parkingach  -  80,00 zł

3)  w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym  -  60,00 zł

4)  w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym -  30,00 zł

5)   na drogowym obiekcie inżynierskim  -  200,00 zł

III. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia   w pasie drogowym.

IV.  Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia  w pasie drogowym.

V.  Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy  obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc54,50 kBPOBIERZ (11,62 kB)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf246,02 kBPOBIERZ (233,52 kB)
Autor dokumentu: Maria Stemplowska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:28)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:10)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244824