Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

 

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo − Piaszczyna"

Numer wniosku aplikacyjnego -  Z/2.22/III/3.1/120/04

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 22.07.2005r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

 

Beneficjent końcowy: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych tel. 059 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 1 lipca 2005 - 30 listopad 2005

Wykonawca realizacji Projektu - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEERDE" Spółka z o.o., 77−300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2

Koszt realizacji Projektu: 2 339 205,61 zł.

Montaż finansowy Projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75% -  1 754 404,20 zł.

Budżet państwa 10% - 233 920,56 zł
Budżet Powiatu Bytowskiego 15 % - 350 880,85 zł.

 

Opis projektu

 

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G DP nr 1714 G - Wałdowo - Piaszczyna na odcinku Piaszczyna - Wałdowo" zakłada modernizację drogi o długości 3 175 m. Planuje się więc poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, by była ona dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych oraz spełniała wymogi niezbędne dla kategorii ruchu KR-2. Ponadto poszerzone zostaną zatoki autobusowe, jak również stworzone będą nowe miejsca parkingowe i postojowe. Przewiduje się także przebudowę i przedłużenie chodników oraz uzupełnienie i budowę zjazdów. Na całej trasie oczyszczone i przebudowane zostaną urządzenia odwadniające, istniejąca zieleń zostanie zaś uporządkowana.

 

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz innych osób przebywających na jej terenie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu jak i pieszych korzystających z drogi. Modernizacja wykonana w ramach projektu spowoduje poprawę dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 20, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych. Przebudowa zrealizowana w ramach projektu doprowadzi również do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi. Podniesienie jakości podróży spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 

Uzasadnienie

 

Istniejąca obecnie droga powiatowa Piaszczyna - Wałdowo to droga lokalna o charakterze gospodarczym i szerokości od 3,5 do 6 m, na której występuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych (w Wałdowie znajduje się bowiem dobrze rozwijający się zakład produkcji wyrobów z drewna EXPRO, będący ważnym pracodawcą lokalnym). Droga łączy się z drogą krajową nr 20 Bytów - Miastko w miejscowości Piaszczyna i na tym skrzyżowaniu jest drogą podporządkowaną. Na odcinku objętym planowaną inwestycją jest drogą główną. Nawierzchnia drogi jest asfaltowa, lecz zniszczona i popękana, w wielu miejscach występują ubytki w jezdni. W obrębie drogi występują dwie zatoki autobusowe o nienormatywnych wymiarach oraz skrzyżowania i zjazdy. W miejscowości Wałdowo znajduje się jednostronny chodnik. Skarpy i rowy znajdujące się po obu stronach drogi są zanieczyszczone i porośnięte krzakami.

 

  

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2005-11-09, godz. 13:38)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2005-11-16, godz. 12:22)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244828