Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice"

Numer umowy -  UDA-RPPM.08.01.01-00-016/08 -00

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 18.08.2009r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Inwestycja współfinansowana również przez budżetu Powiatu Bytowskiego i Gminę Studzienice oraz firmę Prefabet Osława Dąbrowa S.A.

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 1 wrzesień 2009 r. - 20 sierpień 2010 r.

etap I  dł. 5,21 km do 20 listopada 2009 r.

etap II dł. 2,63 km do 06 sierpnia  2010 r.


Wykonawca realizacji Projektu :  STRABAG Spółka z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa, Oddział Gdynia, ul. Witomińska 2, 81-311 Gdynia

 

Koszt realizacji Projektu:  5 101 877,97  zł.

Montaż finansowy Projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   -  4 336 596,27  zł ,   85,00%

Powiat Bytowski                                              -     373 784,60  zł,      7,32%

Gmina Studzienice                                           -     381 497,10 zł,       7,48%

Prefabet Osława Dąbrowa S.A.                       -       10 000,00  zł,      0,20%

 

 

Opis projektu

            Przedmiotem projektu jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice". Droga stanowi bezpośrednie i najszybsze połączenie stolicy powiatu Bytowskiego z gminą Studzienice. Planowana przebudowa drogi obejmie poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m, (na terenie zabudowanym do szerokości 6,0 m) oraz wzmocnienie konstrukcji - tak, by spełniała ona wymogi techniczne odpowiednie dla kategorii ruchu KR-2. Na całej nawierzchni planuje się ułożenie nowych warstw: wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, na poszerzeniach zaś wykonane zostaną nasypy oraz jezdnia o pełnej konstrukcji. Przebudowane zostaną również chodniki w miejscowościach Ugoszcz i Studzience, a skrzyżowania i zjazdy na przyległe posesje będą uzupełnione i wzmocnione. W m. Ugoszcz zostanie przebudowana zatoka autobusowa oraz dwie zatoki postojowe.

 

 

 Cele projektu

            Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu bytowskiego i gminy Studzienice oraz innych osób przebywających na ich terenach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu jak i pieszych korzystających z drogi. Przebudowa wykonana w ramach projektu spowoduje poprawę dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 212 i 235, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych. Przebudowa zrealizowana w ramach projektu doprowadzi również do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi. Podniesienie jakości podróży spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 

Uzasadnienie

 

            Planowana do przebudowy droga powiatowa 1780G stanowi bezpośrednie i najszybsze połączenie stolicy powiatu Bytowskiego Bytowem z gminą Studzienice. Jednocześnie droga stanowi fragment trasy łączącej stolicę powiatu Bytowskiego i Chojnickiego. Połączenie przez Udorpie, Studzience, Sominy i dalej drogą wojewódzką nr 235 przez Brusy do Chojnic wynosi 66 km i jest tylko 5 km dłuższe od połączenia drogą wojewódzką nr 212. Droga 1780G jest więc fragmentem alternatywnego szlaku łączącego Chojnice i Bytów.

 

            Droga stanowi bardzo ważny element komunikacji dla mieszkańców gminy Studzienice. Łączy on dwie największe miejscowości gminy: Ugoszcz i Studzienice, w których mieszka prawie połowa mieszkańców gminy. Znajdują się tam najważniejsze ośrodki administracyjne: urząd gminy, kościoły, ośrodki kultury, ośrodek zdrowia oraz szkoły podstawowe. W pobliżu drogi znajduje się także większość zakładów pracy, np. przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane Eko-Instal w Studzienicach, rozlewnia gazu płynnego w Ugoszczy, a w pobliskiej Osławie Dąbrowej istniejący od ponad 25 lat zakład produkcji betonu komórkowego PREFABET Osława Dabrowa S.A. Obecność tych zakładów powoduje, iż na drodze występuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych.

 

            Droga 1780G pełni też istotną rolę trasy uczęszczanej przez turystów, gdyż prowadzi do ośrodków związanych ze sportem i rekreacją, które są ważnym elementem stanowiącym o atrakcyjności turystycznej tej gminy. Tego typu obiekty znajdują się głównie nad jeziorami w okolicach Studzienic i Somin, czyli w miejscowościach leżących przy drodze powiatowej. Dodatkowo przy drodze w m. Ugoszcz, znajdują się trzy działki, o łącznej powierzchni 11 ha, których właścicielem jest gmina, a które przeznaczone są pod inwestycje. Przebudowa drogi ułatwi dojazd do tych terenów inwestycyjnych.

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2009-12-17, godz. 07:57)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2009-12-17, godz. 09:02)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244834